تبلیغات
دریا - پرواز کن
توشاهکارخالقی تحقیرراباورنکن/برروی بوم زندگی هرچیزمیخواهی بکش زیباوزشتش پای توست تقدیرراباورنکن/تصویراگرزیبانبودنقاش خوبی نیستی ازنودوباره رسم کن تصویرراباورنکن/خالق توراشادآفریدآزادآزادآفریدپرواز کن تاآرزو،زنجیرراباورنکنتاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات