تبلیغات
دریا - نــور خـــدا
آفرینــنده ی خــودرابــه یــادآورقــبل ازاینــکه ابـــرهای تیره آســمان زنــدگی تـــورافــراگیرنــدودیــگرخورشــیدومــاه وســتارگان درآن ندرخشـــند.

تاریخ : سه شنبه 2 تیر 1394 | 03:37 ب.ظ | نویسنده : دریا | نظرات

  • paper | کوفه | آنک بات